با استفاده از این نرم افزار و کنترل هزینه های نامحسوس تنخواه شرکت از میلیونها تومان صرفه جوئی در هزینه های شرکت شگفت زده خواهید شد.

- قابلیتهای نرم افزار :

- کنترل و ثبت همه دريافتها و پرداختهای انجام شده توسط تنخواه گردان
- ارائه صورتهای تنخواه با کنترلهای مربوطه
- امکان تعریف چندین شرکت
- امکان تعریف چندین تنخواه گردان
- امکان تعریف مراکز هزینه بصورت درختواره با سطوح نامحدود
- امکان فيلتر کردن بر اساس هر يک از مراکز هزینه
- امکان فيلتر کردن بر اساس بازه های تاریخی
- امکان فیلتر کردن بر اساس شرح هزینه ها
- انجام همه محاسبات دریافتها و پرداختها بر اساس فیلتر های انجام شده
- امکان توليد سند صورت تنخواه جهت ارائه به واحدهای مالی
امکان نگهداری حساب پروژه ها.